Przedszkole Nr 2|"Słoneczko"|w Wołowie

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 525493
 • Do końca roku: 188 dni
 • Do wakacji: -5 dni

Kalendarium

Środa, 2019-06-26

Imieniny: Jana, Pauliny

ZASADY PRACY PRZEDSZKOLA

1. 
Przedszkole Nr 2 "Słoneczko" w Wołowie jest placówką oświatowo-wychowawczą. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku,        a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 •  Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 16.30 przez cały rok, z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący Przedszkole,         na wniosek dyrektora Przedszkola.
 • Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci łączone są w tzw. oddziały, ich liczba dostosowana jest do warunków lokalowych, potrzeb środowiskowych, liczby zgłoszonych dzieci. O podziale dzieci do oddziałów mogą decydować: wiek, zainteresowania, potrzeby, emocjonalno-rozwojowe dziecka.
 •  Liczba miejsc w jednym oddziale nie przekracza 25 dzieci.


 2. 
Czas pracy przedszkola.

 • - W ciągu roku liczba miesięcy - 11 (możliwy dyżur wakacyjny).
 • - W ciągu dnia liczba godzin - 10,5 (w godz. 6.00 - 16.30).
 • - W ciągu tygodnia liczba dni - 5 (od poniedziałku do piątku).
  3. 
  Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez Przedszkole
 •  dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków:
  I śniadanie, II śniadanie, obiad;
 •  opłatę obejmującą miesięczny koszt surowców żywnościowych ponoszą przedstawiciele ustawowi dzieci - Rodzice;
 •  stawkę dzienną wyżywienia reguluje dyrektor przedszkola, po akceptacji Rady Miejskiej w Wołowie;
 •  opłaty za dzienne wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu;
 •  przedstawiciele ustawowi dzieci ponoszą także koszt 1 zł/za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, tzw. opłatę za świadczenia wykraczające poza bezpłatną realizację podstawy programowej;
 • opłaty za świadczenia wykraczające poza bezpłatną realizację podstawy programowej nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka         w przedszkolu;
 • opłaty za w/w świadczenia wnosi się w terminie od 5-go do 15-go każdego miesiąca;
 • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, a przedstawicielami ustawowymi dziecka (zawarta zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji zgłoszenia dziecka do przedszkola).

 4. 
Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zatwierdzony przez Organ prowadzący placówkę, najpóźniej do 15 maja każdego roku szk.

 5. 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie aktualnego programu, wybranego z obowiązujących zestawów programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla przedszkoli lub opracowanego przez Radę Pedagogiczną, dostosowanego do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, zatwierdzonego na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny.

 6. 
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:
1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.); 
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 7. 
Harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na życzenie rodziców i prowadzonych przez specjalistów zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu Rady rozpoczynającym rok szkolny. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (rytmiki, nauki języka obcego, gimnastyki korekcyjnej, nauki religii i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 a) z dziećmi w wieku 3, 4 lat - ok. 15 min.
 b) z dziećmi w wieku 5, 6 lat - ok. 30 min.

 8. 
Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

 9.
Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy, zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca w trakcie zajęć z całą grupą lub z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych. Plan pracy ma charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci.

Przejdź do góry